Kuyu Ruhsatları / İzinler

Kuyu Ruhsatı 
Devlet 10 metreden daha derin kuyuları, madenlerde olduğu   gibi kamu malı kabul etmiş ve yeraltı suyundan istifadeyi izine bağlamıştır.
                Kuyu ruhsatları DSİ'nin ilgili bölge müdürlüklerine kayıtlı firmalar   tarafından alınmaktadır.
              Konu ile ilgili kanun maddeleri aşağıda verilmiştir.
167 SAYILI YERALTI SULARI KANUNU
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20.7.1961, No :   5/1465
                Dayandığı Kanunun Tarihi : 16.12.1960, No : 167
                Yayımlandığı R.   Gazetenin Tarihi : 8.8.1961, No : 10875
                Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 4
                Cildi : 1, S. 2975
Tüzüğün maksadı :
Madde 1- 167   sayılı Yeraltı Suları hakkındaki Kanunun tatbikatı, aynı kanunun 20. maddesi   gereğince hazırlanan bu Tüzük hükümlerine göre yürütülür.
İşletme sahaları:
Madde 2 - Yeraltı suyu işletme sahalarının sınırları ve karakteristikleri Devlet Su İşleri   (DSİ) Genel Müdürlüğünce tayin ve tespit edildikçe, gerekli Bakanlar Kurulu   Kararı alınmak üzere keyfiyet Bayındırlık Bakanlığına intikal ettirilir. Çıkacak   karara göre "Yeraltı Suyu İşletme Sahaları" DSİ tarafından Resmi Gazete ile ve   ayrıca mahallerinde çıkan gazetelerde, gazete çıkmayan yerlerde de mutat   vasıtalarla ilan olunur.
Madde 3
a) Satıh alüvyonları içinde kazma, kürek, balyoz ve baramin gibi el kazısı aletleri   ile kazılan her derinlikteki kuyularla, ilk su tabakası içinde en çok 10 metre   derinliğe kadar, en çok 100 milimetre çapında boru çakılarak açılan kuyular, el   ile açılan kuyu sayılır.
b) El ile açılan kuyulardan en   çok faydalı ihtiyaca yetecek kadar su çekilebilir. Yeraltı suyu deposu bu   ihtiyacı karşılayamayacak durumda ise, deponun normal verimi kadar su alınması   gereklidir.
c) Artezyen sahalarda el ile   açılan kuyular teknik yönetmelikte belirtildiği şekilde tercih ve teçhiz edilir.   Artezyen yapan kuyulardan faydalı ihtiyaçtan fazla su alınmasını önleyecek   tarzda ilgilinin gerekli bütün tedbirleri alması ve bu hususta DSİ’nce yapılacak   tavsiyeleri yerine getirmesi mecburidir. Belge alınması gerekli kuyular:
Madde 4
a) Belge alınarak açılacak kuyu derinlikleri DSİ tarafından bölge bölge tespit   edilerek Bakanlar Kurulunun tasvibinden sonra ilan olunur.
b) Yeraltı suyu araştırmaları   ilerledikçe yeraltı suyu deposunun korunması bakımından zaruret hasıl olursa,   (a) fıkrasında tespit ve ilan olunan derinlikler yer yer değiştirilir ve   Bakanlar Kurulu’nun tasvibi alınmak suretiyle yeni kuyu derinlikleri ilan   olunur.
Madde 5 – 3. maddeye göre, elle   çalışan veya 4. madde hükümlerince tespit ve ilan edilecek derinliklerden daha   az derin olan kuyular hariç, su temini maksadı ile açılacak her çeşit kuyularla,   ufki ve meyilli her türlü tünel ve galeriler için arama, kullanma, ıslah ve   tadil belgesi alınması mecburidir
Madde 6
a) Belge almak için önce en yakın DSİ teşkilatına   müracaatla veya en yakın mülkiye amiri vasıtasiyle, belge isteme formu temin   edilir. Bu form eksiksiz ve doğru olarak doldurulur. Belge isteme formuna;
1 - DSİ tarafından hiç etüt   edilmemiş sahalar için, teknik yönetmelikte belirtildiği hususları haiz   hidrojeolojik veya jeofizik rapor icabediyorsa her ikisi, harita, konuya göre   hazırlanmış plan ve projelerden üçer takım eklenir.
2 - DSİ tarafından hidrojeolojik   veya jeofizik etüdü yapılmış olan sahalar için yalnız teknik yönetmelikte   belirtilen hususları haiz işler yerini gösteren harita ve krokilerle projelerden   üçer takım eklenir.
3 - İlan edilmiş yeraltı suyu   işletme sahaları için, teknik yönetmelikte belirtilen hususları haiz işin yerini   gösteren krokiler ile projelerden üçer takım eklenir. Form ve ekleri mahallin   bağlı bulunduğu DSİ teşkilatına verilir veya en yakın mülkiye amiri vasıtası ile   bu teşkilata gönderilir.
b) Belge almak için müracaat eden   kimsenin sırasını, DSİ teşkilatına veya en yakın mülkiye amirine baş vurulduğu   tarih belli eder. DSİ nin belge isteyen kimseye cevap vereceği bir aylık sürenin   başlangıcı, dilekçe ve yukarıda sözü edilen eklerinin DSİ teşkilatına resmen   ulaştığı tarihtir. Belge talebinde bulunan kimseye, isteği üzerine müracaat   tarihini gösteren bir makbuz verilir.
c) Aynı etüt sahası dahilinde   birden fazla kuyu açmak istiyen kimse, bu hususu belge isteme formunda belirtir.   Eğer aynı sahada bilahare ilave bir kuyu daha açmak isterse, yeni belge isteme   formunda, yanlız kroki ve projeleri ekleyecek ve ilk belgesinin tarih ve   numarasını belirtecektir. Etüt ve proje yapmağa veya kuyu açmağa yetkili   kimseler:
Madde 7
a) Belge alınması gerekli hallerde, yeraltı suyunun araştırılması ve   temini maksadıyla yapılacak her türlü arama, kullanma, ıslah ve tadil işleri   için bu sahalarda yetkili jeolog, hidrojeolog ve mühendisler tarafından konuya   göre teknik yönetmelikte belirtildiği şekilde hidrojeolojik etüt raporu veya   tatbik projesi hazırlanması ve tatbikinden önce bunların ilgili DSİ teşkilatına   tasdik ettirilmesi mecburidir. Bu gibi rapor ve projelerin tekniğine ve teknik   yönetmeliğine uygun ve doğru olarak hazırlanmasından yukarıda adı geçen fen   elemanları mesuldür.
b) Tasdikli projeler ve   hidrojeolojik raporlar, teknik yönetmeliğe uygun olarak, kuyu, tünel veya galeri   açma işlerinde yetişmiş yetkili bir jeolog, hidrojeolog veya mühendisin   mesuliyet ve nezareti altında tatbik edilir.
c) Belgesine ve tasdikli   projesine uygun olarak açılacak kuyu, tünel ve galerilerle meydana getirilecek   tesis, ıslah ve tadil işleri ehliyetli sondör, kuyucu, galerici ve tünelciler   tarafından yapılır. Belge, rapor ve proje işleri:
Madde 8
a) Yeraltı suyu arama, kullanma, ıslah ve tadil belgesi almak üzere 6. maddeye göre   yapılan müracaatlar, yetkili DSİ teşkilatınca tetkik edilerek belge verilmek   veya gerekli hidrojeolojik etüt raporu ve tatbik projeleri tasdik veya red   edilmek suretiyle, müracaat tarihinden itibaren bir ay içerisinde   cevaplandırılır. Belge verilmediği veya rapor ve projeler kabul olunmadığı   takdirde, sebepleri verilen cevapta açıkça belirtilir.
b) Yeraltı suyu arama, kullanma,   ıslah ve tadil belgeleri için özel formlar hazırlanır ve bunların ne suretle   kullanılacağı teknik yönetmelikte belirtilir.
c) Açılacak her kuyu için ayrı   belge verilir. Belge, ait olduğu kuyuya mahsustur, başka bir kuyu için   kullanılamaz. Belge, üzerinde adı ve soyadı yazılı kimseye aittir, başkalarına   devredilemez. Yeterlik belgesi:
Madde 16
a) Arazisinde faydalı ihtiyaçlarına yetecek kadar su bulunmayan veya hiç su   bulunmayan veya bu suyu elde etmesi için fahiş masraf yapmağa mecbur kalan bir   kimse, komşu arazide işletilmekte olan bir yeraltı suyu mevcut ise, bu suyun   arazi sahibinin faydalı ihtiyaçlarına yeter miktarından fazlasının kendi faydalı   ihtiyaçlarını karşılayacak kısmını isteyebilir. Bu takdirde suya muhtaç olan   komşunun önce kullanma belgesi alması; arazisinde su bulunan mal sahibinin bu   kullanış için uğrayacağı bütün zararları tanzim etmesi, ayrıca tesis   masraflarının amorti edilmemiş kısmına ve işletme masraflarına, kullandığı su   miktarı nispetinde, iştirak etmesi şarttır.
 
 
 
 
 
İLETİŞİM
Sinan GÖKTÜRK
0532 498 11 67
GÖKTÜRKLER SONDAJ HABERLER
.
ÜLKER HOLDİNG SONDAJ ÇALIŞMASI


ÜLKER HOLDİNG

  15.01.2020 ARMUTLU / CADIRA ÇİFTLİĞİ İçme Suyu Sondaj ve Dalğıç Pompa Çalışması
86 Metre 3 Lt / sn HAYIRLI OLSUN...

Yalova Armutlu Hayriye Köyü sondajı 

BEREKET ENERJİ RES SONDAJ ÇALIŞMALARI


GÖKTÜRKLER SONDAJ 

08.11.2018 tarihi itibari ileBereket Enerji Aravo RES Armutlu Santralinde Katotik Koruma, 10 ADET 120 METRE Sondaj Calışmalarını 23.11.2018  ( 15 gün ) gibi kısa bir süre içinde teslim  etmiş, Bağlantıları yapılmış, devreye girmiştir.
( EKİP ve EKİPMAN DESTEK İÇİN BEREKET ENERJİ A.Ş ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR EDER İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİZ.
(Göktürkler Sondaj) 


KAR GROUP KAR BETON
05.04.2016 TARİHİ İTİBARİ İLE
GÖKTÜRKLER SONDAJ
KAR GROUP
KAR BETON  
4 NCü SONDAJ KUYUSUNU TAMAMLAMIŞ
 07.04.2106 İLE 5 NCİ SONDAJ KUYUSUNA BAŞLAMIŞTIR.


KAR BETON REFERANS
DHMİ YENİŞEHİR HAVALİMANI
10.11.2015 TARİHİ İTİBARİ İLE 
GÖKTÜRKLER SONDAJ
DHMİ YENİŞEHİR HAVALİMANI SONDAJI 120 METRE 20 LT /SN OLARAK 
TAMAMLANMIŞ DEPO HATTINA BAĞLANMIŞTIR.
YENİŞEHİR HAVALİMANI GÖKTÜRKLER SONDAJ REFERANS
FISTIKLI KÖYÜ

15.09.2015 TARİHİ İTİBARİ İLE

GÖKTÜRKLER SONDAJ
YALOVA ARMUTLU KAYMAKAMLIĞI
FISTIKLI KÖYÜ 
İÇME SUYU SONDAJI 136 METRE 10 LT /SN OLARAK 
TAMAMLANMIŞ KÖY HATTINA BAĞLANMIŞTIR.


ARMUTLU KAYMAKAMLIĞI KÖY KUYUSU

YALOVA ÖZEL İDARE SONDAJ ÇALIŞMASINDA MUTLU SONYALOVA ÖZEL İDARE KAPALI KÖYÜ İÇME SUYU SONDAJ ÇALIŞMASINDA 10 LT/SN SU KÖY ŞEBEKESİNE BAGLANMIŞTIR

ARMUTLU KAYMAKAMLIĞI
BURSA NARLIDERE SULAMA KOOPERATİFİ


BURSA NARLIDERE KÖYÜ SULAMA KOOPERATİFİ SONDAJI 120 METRE 12''  İNÇ, BORU
8'' İNÇ DALĞIÇ POMPA
40 LT / SN SU VERİMİ

NARLIDERE SULAMA SONDAJI KUYUSU
İÇME SUYU SONDAJ ÇALIŞMASINDA MUTLU SON

GÖKTÜRKLERSONDAJ MÜHENDİSLİK

YALOVA / ARMUTLU BELEDİYESİ 4 ADET İÇME SUYU SONDAJ ÇALIŞMASI TAMAMLANMIŞ ŞEHİR ŞEBEKESİNE BAĞLANTISI YAPILMIŞTIR.